Úvod → Co je obsahem Projektu

Co je obsahem Projektu

Projekt rozpracovává architektonickou Studii ze statického, konstrukčního a technického hlediska. V projektu je stanoven nosný systém včetně základových konstrukcí, druh a dimenze materiálů, přesné rozměry stavby a řešení instalací. Jsou navrženy systémy elektroinstalace, vodoinstalace a vytápění. Podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se jedná o část F (viz odkaz). Projekt je pro jednání s příslušnými úřady nutno doplnit o další povinné údaje a dokumentaci. Z charakteru typového projektu vyplývá, že v dodané dokumentaci nemůžou být předem zohledněna všechna specifika konkrétní stavební lokality. Platí to zejména pro základy a střešní konstrukci (dle sněhové oblasti). V této fázi posuzuje vhodnost konstrukcí projektant, který pro investora řeší osazení domu na parcelu a související dokumentaci.

Obsahová stránka Projektu
  • architektonické řešení (technická zpráva, půdorysy, řez, pohledy, výpisy otvorů)
  • stavebně konstrukční řešení (technická zpráva, statické posouzení, základy, stropy, krov, střecha, řez, řezy)
  • požárně bezpečnostní řešení (textový podklad pro konkrétní řešení, které dodá investor)
  • zdravotně technická instalace (technická zpráva, půdorys plynovodu, půdorys vodovodu, půdorys kanalizace)
  • elektroinstalace (technická zpráva, půdorys elektroinstalace, rozvaděč, hromosvod)
  • vytápění (technická zpráva, půdorys vytápění)

Výkresy jsou zpracovány černobíle v měřítku 1:50. Jednotlivé složky dokumentace obsahují příslušné textové přílohy. Typový projekt je dodáván s razítky a kopií autorizace projektanta. Další související dokladová a výkresová část požadovaná stavebním úřadem nemůže být dodána bez znalosti konkrétní parcely a proto není součástí typového projektu. Zpracovatelem této dokumentace by měl být projektant obeznámený se situací v místě stavby. Všechny složky dokumentace pro stavební povolení viz níže.

Rozsah a obsah projektové dokumentace (dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.)

Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení obsahuje části:
A.Průvodní zpráva
B.Souhrnná technická zpráva
C.Situace stavby
D.Dokladová část
E.Zásady organizace výstavby
F.Dokumentace objektů

Typový projekt TOPHOUSE zpracovává část F.

TH 21 - postaveno a prodáno Stará Ves nad Ondřejnicí, TH5 - stavíme k prodeji